ترجمه Macrocode در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درشت‌ برنامه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستورالعمل‌ هاي‌ درشت‌.

Macrocode به چه معناست و Macrocode یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Macrocode

درشت‌ برنامه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درشت‌ برنامه‌, ترجمه درشت‌ برنامه‌, کلمات شبیه درشت‌ برنامه‌ , دستورالعمل‌ هاي‌ درشت‌. به لاتین
دانلود فایل ها