ترجمه Magnetic Tape Reader در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوار مغناط‌يسي‌ خوان‌. می باشد

Magnetic Tape Reader به چه معناست و Magnetic Tape Reader یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnetic Tape Reader

نوار مغناط‌يسي‌ خوان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوار مغناط‌يسي‌ خوان‌., ترجمه نوار مغناط‌يسي‌ خوان‌., کلمات شبیه نوار مغناط‌يسي‌ خوان‌.
دانلود فایل ها