ترجمه، معنی و ریشه کلمه Main Storage به فارسی

ترجمه Main Storage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انباره‌ اصلي‌. می باشد

Main Storage به چه معناست و Main Storage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Main Storage

انباره‌ اصلي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انباره‌ اصلي‌., ترجمه انباره‌ اصلي‌., کلمات شبیه انباره‌ اصلي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: