ترجمه Maintenance Panel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تابلوي‌ نگهداشت‌. می باشد

Maintenance Panel به چه معناست و Maintenance Panel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maintenance Panel

تابلوي‌ نگهداشت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تابلوي‌ نگهداشت‌., ترجمه تابلوي‌ نگهداشت‌., کلمات شبیه تابلوي‌ نگهداشت‌.
دانلود فایل ها