خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33858 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('33858','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33858 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mathematical Induction به فارسی

ترجمه Mathematical Induction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استقراء رياضي‌. می باشد

Mathematical Induction به چه معناست و Mathematical Induction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mathematical Induction

استقراء رياضي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی استقراء رياضي‌., ترجمه استقراء رياضي‌., کلمات شبیه استقراء رياضي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: