ترجمه Median در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميانه‌. می باشد

Median به چه معناست و Median یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Median

ميانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ميانه‌., ترجمه ميانه‌., کلمات شبیه ميانه‌.
دانلود فایل ها