خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34573 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('34573','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =34573 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Michaelmas به فارسی

ترجمه Michaelmas در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عيد فرشته‌ميكائيل‌ (روز 92 سپتامبر). می باشد

Michaelmas به چه معناست و Michaelmas یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Michaelmas

عيد فرشته‌ميكائيل‌ (روز 92 سپتامبر). به خارجی , ریشه انگلیسی عيد فرشته‌ميكائيل‌ (روز 92 سپتامبر)., ترجمه عيد فرشته‌ميكائيل‌ (روز 92 سپتامبر)., کلمات شبیه عيد فرشته‌ميكائيل‌ (روز 92 سپتامبر).

دیدگاه‌تان را بنویسید: