خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35770 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('35770','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =35770 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Multiread Feeding به فارسی

ترجمه Multiread Feeding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خورش‌ چند خواندني‌. می باشد

Multiread Feeding به چه معناست و Multiread Feeding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Multiread Feeding

خورش‌ چند خواندني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خورش‌ چند خواندني‌., ترجمه خورش‌ چند خواندني‌., کلمات شبیه خورش‌ چند خواندني‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: