ترجمه Navigability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابليت‌ كشتيراني‌. می باشد

Navigability به چه معناست و Navigability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Navigability

قابليت‌ كشتيراني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابليت‌ كشتيراني‌., ترجمه قابليت‌ كشتيراني‌., کلمات شبیه قابليت‌ كشتيراني‌.
دانلود فایل ها