ترجمه Nazism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (msiizan) اصول‌ نازي‌. می باشد

Nazism به چه معناست و Nazism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Nazism

(msiizan) اصول‌ نازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (msiizan) اصول‌ نازي‌., ترجمه (msiizan) اصول‌ نازي‌., کلمات شبیه (msiizan) اصول‌ نازي‌.
دانلود فایل ها