ترجمه Neutral Transmission در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخابره‌ خنثي‌. می باشد

Neutral Transmission به چه معناست و Neutral Transmission یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Neutral Transmission

مخابره‌ خنثي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مخابره‌ خنثي‌., ترجمه مخابره‌ خنثي‌., کلمات شبیه مخابره‌ خنثي‌.
دانلود فایل ها