خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37020 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('37020','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37020 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Obiter Dictum به فارسی

ترجمه Obiter Dictum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) بيان‌ ضمني‌ و تصادفي‌. می باشد

Obiter Dictum به چه معناست و Obiter Dictum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obiter Dictum

(حق.) بيان‌ ضمني‌ و تصادفي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) بيان‌ ضمني‌ و تصادفي‌., ترجمه (حق.) بيان‌ ضمني‌ و تصادفي‌., کلمات شبیه (حق.) بيان‌ ضمني‌ و تصادفي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: