ترجمه Obiter Dictum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) بيان‌ ضمني‌ و تصادفي‌. می باشد

Obiter Dictum به چه معناست و Obiter Dictum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Obiter Dictum

(حق.) بيان‌ ضمني‌ و تصادفي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) بيان‌ ضمني‌ و تصادفي‌., ترجمه (حق.) بيان‌ ضمني‌ و تصادفي‌., کلمات شبیه (حق.) بيان‌ ضمني‌ و تصادفي‌.
دانلود فایل ها