ترجمه Operating System در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (so) سيستم‌ عامل‌. می باشد

Operating System به چه معناست و Operating System یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Operating System

(so) سيستم‌ عامل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (so) سيستم‌ عامل‌., ترجمه (so) سيستم‌ عامل‌., کلمات شبیه (so) سيستم‌ عامل‌.
دانلود فایل ها