ترجمه Osiris در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مصرقديم‌)ازيريس‌. می باشد

Osiris به چه معناست و Osiris یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Osiris

(مصرقديم‌)ازيريس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (مصرقديم‌)ازيريس‌., ترجمه (مصرقديم‌)ازيريس‌., کلمات شبیه (مصرقديم‌)ازيريس‌.
دانلود فایل ها