ترجمه Overprice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيش‌ از حد قيمت‌ گذاردن‌. می باشد

Overprice به چه معناست و Overprice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overprice

بيش‌ از حد قيمت‌ گذاردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيش‌ از حد قيمت‌ گذاردن‌., ترجمه بيش‌ از حد قيمت‌ گذاردن‌., کلمات شبیه بيش‌ از حد قيمت‌ گذاردن‌.
دانلود فایل ها