ترجمه P در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌. می باشد

P به چه معناست و P یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به P

شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌., ترجمه شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌., کلمات شبیه شانزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ زبان‌ انگليسي‌.
دانلود فایل ها