ترجمه Panada در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (adanap) نان‌ جوشانده‌ در شير با زرده‌ تخم‌ مرغ‌ و می باشد

Panada به چه معناست و Panada یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Panada

(adanap) نان‌ جوشانده‌ در شير با زرده‌ تخم‌ مرغ‌ و به خارجی , ریشه انگلیسی (adanap) نان‌ جوشانده‌ در شير با زرده‌ تخم‌ مرغ‌ و, ترجمه (adanap) نان‌ جوشانده‌ در شير با زرده‌ تخم‌ مرغ‌ و, کلمات شبیه (adanap) نان‌ جوشانده‌ در شير با زرده‌ تخم‌ مرغ‌ و
دانلود فایل ها