ترجمه Poolroom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اط‌اق‌ شرط‌ بندي‌ مسابقه‌ اسب‌ دواني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اط‌اق‌ مخصوص‌

Poolroom به چه معناست و Poolroom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Poolroom

اط‌اق‌ شرط‌ بندي‌ مسابقه‌ اسب‌ دواني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اط‌اق‌ شرط‌ بندي‌ مسابقه‌ اسب‌ دواني‌, ترجمه اط‌اق‌ شرط‌ بندي‌ مسابقه‌ اسب‌ دواني‌, کلمات شبیه اط‌اق‌ شرط‌ بندي‌ مسابقه‌ اسب‌ دواني‌ , اط‌اق‌ مخصوص‌ به لاتین
دانلود فایل ها