ترجمه Predictable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ پيش‌ گويي‌ ياپيش‌ بيني‌. می باشد

Predictable به چه معناست و Predictable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Predictable

قابل‌ پيش‌ گويي‌ ياپيش‌ بيني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ پيش‌ گويي‌ ياپيش‌ بيني‌., ترجمه قابل‌ پيش‌ گويي‌ ياپيش‌ بيني‌., کلمات شبیه قابل‌ پيش‌ گويي‌ ياپيش‌ بيني‌.
دانلود فایل ها