ترجمه، معنی و ریشه کلمه Preferrer به فارسی

ترجمه Preferrer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترجيح‌ دهنده‌. می باشد

Preferrer به چه معناست و Preferrer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preferrer

ترجيح‌ دهنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ترجيح‌ دهنده‌., ترجمه ترجيح‌ دهنده‌., کلمات شبیه ترجيح‌ دهنده‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: