خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40745 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('40745','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40745 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Presence به فارسی

ترجمه Presence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ , در فارسی : درنظ‌ر مجسم‌ كننده‌ , به فارسی : وقوع‌ وتكرار , سایر ترجمه ها : حضور.

Presence به چه معناست و Presence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Presence

پيشگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشگاه‌, ترجمه پيشگاه‌, کلمات شبیه پيشگاه‌ , پيش‌ به لاتین , درنظ‌ر مجسم‌ كننده‌ به لاتین , وقوع‌ وتكرار خارجی , حضور. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: