ترجمه Propositional Logic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منط‌ق‌ گزاره‌اي‌. می باشد

Propositional Logic به چه معناست و Propositional Logic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Propositional Logic

منط‌ق‌ گزاره‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی منط‌ق‌ گزاره‌اي‌., ترجمه منط‌ق‌ گزاره‌اي‌., کلمات شبیه منط‌ق‌ گزاره‌اي‌.
دانلود فایل ها