خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41863 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('41863','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41863 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ptyalin به فارسی

ترجمه Ptyalin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) ماده‌ تخميري‌ بزاق‌. می باشد

Ptyalin به چه معناست و Ptyalin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ptyalin

(ش‌.) ماده‌ تخميري‌ بزاق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) ماده‌ تخميري‌ بزاق‌., ترجمه (ش‌.) ماده‌ تخميري‌ بزاق‌., کلمات شبیه (ش‌.) ماده‌ تخميري‌ بزاق‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: