ترجمه Pulse Length در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درازاي‌ تپش‌. می باشد

Pulse Length به چه معناست و Pulse Length یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pulse Length

درازاي‌ تپش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی درازاي‌ تپش‌., ترجمه درازاي‌ تپش‌., کلمات شبیه درازاي‌ تپش‌.
دانلود فایل ها