ترجمه Pulse Width در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پهناي‌ تپش‌. می باشد

Pulse Width به چه معناست و Pulse Width یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pulse Width

پهناي‌ تپش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پهناي‌ تپش‌., ترجمه پهناي‌ تپش‌., کلمات شبیه پهناي‌ تپش‌.
دانلود فایل ها