ترجمه Putrefactive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فاسد كننده‌. می باشد

Putrefactive به چه معناست و Putrefactive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Putrefactive

فاسد كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی فاسد كننده‌., ترجمه فاسد كننده‌., کلمات شبیه فاسد كننده‌.
دانلود فایل ها