ترجمه Putting Green در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چمن‌ سبز نزديك‌ محل‌ سوراخ‌ گلف‌. می باشد

Putting Green به چه معناست و Putting Green یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Putting Green

چمن‌ سبز نزديك‌ محل‌ سوراخ‌ گلف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چمن‌ سبز نزديك‌ محل‌ سوراخ‌ گلف‌., ترجمه چمن‌ سبز نزديك‌ محل‌ سوراخ‌ گلف‌., کلمات شبیه چمن‌ سبز نزديك‌ محل‌ سوراخ‌ گلف‌.
دانلود فایل ها