ترجمه Recant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخط‌اي‌ خود اعتراف‌ كردن‌. می باشد

Recant به چه معناست و Recant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recant

بخط‌اي‌ خود اعتراف‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بخط‌اي‌ خود اعتراف‌ كردن‌., ترجمه بخط‌اي‌ خود اعتراف‌ كردن‌., کلمات شبیه بخط‌اي‌ خود اعتراف‌ كردن‌.
دانلود فایل ها