ترجمه Recording Error در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌اي‌ ضبط‌. می باشد

Recording Error به چه معناست و Recording Error یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recording Error

خط‌اي‌ ضبط‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌اي‌ ضبط‌., ترجمه خط‌اي‌ ضبط‌., کلمات شبیه خط‌اي‌ ضبط‌.
دانلود فایل ها