خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43788 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43788','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43788 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reflex Arc به فارسی

ترجمه Reflex Arc در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كمان‌ بازتاب‌. می باشد

Reflex Arc به چه معناست و Reflex Arc یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reflex Arc

كمان‌ بازتاب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كمان‌ بازتاب‌., ترجمه كمان‌ بازتاب‌., کلمات شبیه كمان‌ بازتاب‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: