ترجمه Reflex Arc در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كمان‌ بازتاب‌. می باشد

Reflex Arc به چه معناست و Reflex Arc یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reflex Arc

كمان‌ بازتاب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كمان‌ بازتاب‌., ترجمه كمان‌ بازتاب‌., کلمات شبیه كمان‌ بازتاب‌.
دانلود فایل ها