ترجمه Related در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌.

Related به چه معناست و Related یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Related

مربوط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌, ترجمه مربوط‌, کلمات شبیه مربوط‌ , وابسته‌. به لاتین
دانلود فایل ها