خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44309 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('44309','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44309 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Replace به فارسی

ترجمه Replace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيزي‌ را تعويض‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جابجا كردن‌ , در فارسی : جايگزين‌ كردن‌.

Replace به چه معناست و Replace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Replace

چيزي‌ را تعويض‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيزي‌ را تعويض‌ كردن‌, ترجمه چيزي‌ را تعويض‌ كردن‌, کلمات شبیه چيزي‌ را تعويض‌ كردن‌ , جابجا كردن‌ به لاتین , جايگزين‌ كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: