ترجمه Replace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيزي‌ را تعويض‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جابجا كردن‌ , در فارسی : جايگزين‌ كردن‌.

Replace به چه معناست و Replace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Replace

چيزي‌ را تعويض‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيزي‌ را تعويض‌ كردن‌, ترجمه چيزي‌ را تعويض‌ كردن‌, کلمات شبیه چيزي‌ را تعويض‌ كردن‌ , جابجا كردن‌ به لاتین , جايگزين‌ كردن‌. به لاتین




دانلود فایل ها