ترجمه Repleader در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) درخواست‌ تجديدنظ‌ر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استيناف‌.

Repleader به چه معناست و Repleader یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repleader

(حق.) درخواست‌ تجديدنظ‌ر به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) درخواست‌ تجديدنظ‌ر, ترجمه (حق.) درخواست‌ تجديدنظ‌ر, کلمات شبیه (حق.) درخواست‌ تجديدنظ‌ر , استيناف‌. به لاتین
دانلود فایل ها