ترجمه Retractility در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابليت‌ انقباض‌. می باشد

Retractility به چه معناست و Retractility یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retractility

قابليت‌ انقباض‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابليت‌ انقباض‌., ترجمه قابليت‌ انقباض‌., کلمات شبیه قابليت‌ انقباض‌.
دانلود فایل ها