ترجمه S در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگ‌ليسي‌. می باشد

S به چه معناست و S یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به S

نوزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگ‌ليسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نوزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگ‌ليسي‌., ترجمه نوزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگ‌ليسي‌., کلمات شبیه نوزدهمين‌ حرف‌ الفباي‌ انگ‌ليسي‌.
دانلود فایل ها