ترجمه Sanctorum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (mutcnas) قدس‌ الاقداس‌ (seiloh fo yloh eht). می باشد

Sanctorum به چه معناست و Sanctorum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sanctorum

(mutcnas) قدس‌ الاقداس‌ (seiloh fo yloh eht). به خارجی , ریشه انگلیسی (mutcnas) قدس‌ الاقداس‌ (seiloh fo yloh eht)., ترجمه (mutcnas) قدس‌ الاقداس‌ (seiloh fo yloh eht)., کلمات شبیه (mutcnas) قدس‌ الاقداس‌ (seiloh fo yloh eht).
دانلود فایل ها