خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46248 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('46248','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46248 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sass به فارسی

ترجمه Sass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيشرمانه‌ گفتگو كردن‌. می باشد

Sass به چه معناست و Sass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sass

بيشرمانه‌ گفتگو كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيشرمانه‌ گفتگو كردن‌., ترجمه بيشرمانه‌ گفتگو كردن‌., کلمات شبیه بيشرمانه‌ گفتگو كردن‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: