ترجمه Sass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيشرمانه‌ گفتگو كردن‌. می باشد

Sass به چه معناست و Sass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sass

بيشرمانه‌ گفتگو كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيشرمانه‌ گفتگو كردن‌., ترجمه بيشرمانه‌ گفتگو كردن‌., کلمات شبیه بيشرمانه‌ گفتگو كردن‌.
دانلود فایل ها