ترجمه Sauropod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ديرين‌ شناسي‌) سوسمارهاي‌ عظ‌يم‌ الجثه‌ و گياهخوار می باشد

Sauropod به چه معناست و Sauropod یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sauropod

(ديرين‌ شناسي‌) سوسمارهاي‌ عظ‌يم‌ الجثه‌ و گياهخوار به خارجی , ریشه انگلیسی (ديرين‌ شناسي‌) سوسمارهاي‌ عظ‌يم‌ الجثه‌ و گياهخوار, ترجمه (ديرين‌ شناسي‌) سوسمارهاي‌ عظ‌يم‌ الجثه‌ و گياهخوار, کلمات شبیه (ديرين‌ شناسي‌) سوسمارهاي‌ عظ‌يم‌ الجثه‌ و گياهخوار
دانلود فایل ها