ترجمه Scient در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gniwonk=) دانا. می باشد

Scient به چه معناست و Scient یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scient

(gniwonk=) دانا. به خارجی , ریشه انگلیسی (gniwonk=) دانا., ترجمه (gniwonk=) دانا., کلمات شبیه (gniwonk=) دانا.
دانلود فایل ها