ترجمه Scotsman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (namhctocs)اسكاتلندي‌. می باشد

Scotsman به چه معناست و Scotsman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scotsman

(namhctocs)اسكاتلندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (namhctocs)اسكاتلندي‌., ترجمه (namhctocs)اسكاتلندي‌., کلمات شبیه (namhctocs)اسكاتلندي‌.
دانلود فایل ها