ترجمه Sedent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در مورد مجسمه‌) نشسته‌. می باشد

Sedent به چه معناست و Sedent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sedent

(در مورد مجسمه‌) نشسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (در مورد مجسمه‌) نشسته‌., ترجمه (در مورد مجسمه‌) نشسته‌., کلمات شبیه (در مورد مجسمه‌) نشسته‌.
دانلود فایل ها