خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47210 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('47210','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47210 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sedent به فارسی

ترجمه Sedent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (در مورد مجسمه‌) نشسته‌. می باشد

Sedent به چه معناست و Sedent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sedent

(در مورد مجسمه‌) نشسته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (در مورد مجسمه‌) نشسته‌., ترجمه (در مورد مجسمه‌) نشسته‌., کلمات شبیه (در مورد مجسمه‌) نشسته‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: