خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47369 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('47369','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47369 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Adapting Computer به فارسی

ترجمه Self Adapting Computer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كامپيوتر خود وفق‌. می باشد

Self Adapting Computer به چه معناست و Self Adapting Computer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Adapting Computer

كامپيوتر خود وفق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كامپيوتر خود وفق‌., ترجمه كامپيوتر خود وفق‌., کلمات شبیه كامپيوتر خود وفق‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: