ترجمه Semantic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معنايي‌. می باشد

Semantic به چه معناست و Semantic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semantic

معنايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی معنايي‌., ترجمه معنايي‌., کلمات شبیه معنايي‌.
دانلود فایل ها