ترجمه Shimmy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكان‌ تكان‌ خوردن‌ (اتومبيل‌). می باشد

Shimmy به چه معناست و Shimmy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shimmy

تكان‌ تكان‌ خوردن‌ (اتومبيل‌). به خارجی , ریشه انگلیسی تكان‌ تكان‌ خوردن‌ (اتومبيل‌)., ترجمه تكان‌ تكان‌ خوردن‌ (اتومبيل‌)., کلمات شبیه تكان‌ تكان‌ خوردن‌ (اتومبيل‌).
دانلود فایل ها