ترجمه Shook در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ ekahs) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (.n&.tv): مجموع‌ تخته‌هاي‌

Shook به چه معناست و Shook یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shook

(زمان‌ ماضي‌ فعل‌ ekahs) به خارجی , ریشه انگلیسی (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ ekahs), ترجمه (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ ekahs), کلمات شبیه (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ ekahs) , (.n&.tv): مجموع‌ تخته‌هاي‌ به لاتین
دانلود فایل ها