ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shook به فارسی

ترجمه Shook در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ ekahs) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (.n&.tv): مجموع‌ تخته‌هاي‌

Shook به چه معناست و Shook یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shook

(زمان‌ ماضي‌ فعل‌ ekahs) به خارجی , ریشه انگلیسی (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ ekahs), ترجمه (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ ekahs), کلمات شبیه (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ ekahs) , (.n&.tv): مجموع‌ تخته‌هاي‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: