ترجمه Signal Fidelity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وفاداري‌ علائم‌. می باشد

Signal Fidelity به چه معناست و Signal Fidelity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Signal Fidelity

وفاداري‌ علائم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وفاداري‌ علائم‌., ترجمه وفاداري‌ علائم‌., کلمات شبیه وفاداري‌ علائم‌.
دانلود فایل ها