ترجمه Sokeman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.- قديم‌ انگليس‌) فرد ساكن‌ حوضه‌ قضايي‌ لرد يا امير می باشد

Sokeman به چه معناست و Sokeman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sokeman

(حق.- قديم‌ انگليس‌) فرد ساكن‌ حوضه‌ قضايي‌ لرد يا امير به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.- قديم‌ انگليس‌) فرد ساكن‌ حوضه‌ قضايي‌ لرد يا امير, ترجمه (حق.- قديم‌ انگليس‌) فرد ساكن‌ حوضه‌ قضايي‌ لرد يا امير, کلمات شبیه (حق.- قديم‌ انگليس‌) فرد ساكن‌ حوضه‌ قضايي‌ لرد يا امير
دانلود فایل ها