ترجمه Solfatara در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناحيه‌ اتش‌ فشاني‌ كه‌ گازهاي‌ گوگردي‌ از ان‌ متصاعد می باشد

Solfatara به چه معناست و Solfatara یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Solfatara

ناحيه‌ اتش‌ فشاني‌ كه‌ گازهاي‌ گوگردي‌ از ان‌ متصاعد به خارجی , ریشه انگلیسی ناحيه‌ اتش‌ فشاني‌ كه‌ گازهاي‌ گوگردي‌ از ان‌ متصاعد, ترجمه ناحيه‌ اتش‌ فشاني‌ كه‌ گازهاي‌ گوگردي‌ از ان‌ متصاعد, کلمات شبیه ناحيه‌ اتش‌ فشاني‌ كه‌ گازهاي‌ گوگردي‌ از ان‌ متصاعد
دانلود فایل ها