خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50459 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('50459','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =50459 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Somewhen به فارسی

ترجمه Somewhen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در يك‌ وقتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گاهي‌ , در فارسی : يك‌ موقعي‌.

Somewhen به چه معناست و Somewhen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Somewhen

در يك‌ وقتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در يك‌ وقتي‌, ترجمه در يك‌ وقتي‌, کلمات شبیه در يك‌ وقتي‌ , گاهي‌ به لاتین , يك‌ موقعي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: