خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52596 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52596','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52596 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه String Quartet به فارسی

ترجمه String Quartet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اركستر چهار نفري‌ مركب‌ از سازهاي‌ زهي‌. می باشد

String Quartet به چه معناست و String Quartet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به String Quartet

اركستر چهار نفري‌ مركب‌ از سازهاي‌ زهي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اركستر چهار نفري‌ مركب‌ از سازهاي‌ زهي‌., ترجمه اركستر چهار نفري‌ مركب‌ از سازهاي‌ زهي‌., کلمات شبیه اركستر چهار نفري‌ مركب‌ از سازهاي‌ زهي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: