ترجمه String Quartet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اركستر چهار نفري‌ مركب‌ از سازهاي‌ زهي‌. می باشد

String Quartet به چه معناست و String Quartet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به String Quartet

اركستر چهار نفري‌ مركب‌ از سازهاي‌ زهي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اركستر چهار نفري‌ مركب‌ از سازهاي‌ زهي‌., ترجمه اركستر چهار نفري‌ مركب‌ از سازهاي‌ زهي‌., کلمات شبیه اركستر چهار نفري‌ مركب‌ از سازهاي‌ زهي‌.
دانلود فایل ها